Ordförande har ordet

Det 15:e förbundsmötet avlöpte väl i Jönköping, visserligen utan pompa och ståt. Vår ekonomi tillåter inte sådana utsvävningar. Det är kanske något vi får uppleva vid 20-års jubileet.

Jag blev invald som ordförande för detta härliga gäng och vi står nu inför ett antal utmaningar under året. Hur får vi myndigheter, lagstiftare, kommuner att se oss som en regelrätt remissinstans? Hur ökar vi intäkterna för att höja kvaliteten för våra medlemmar? Hur kan vi skapa en gemensam utbildningsplattform? Hur ökar vi försäkringsdeltagandet? Frågorna är många och en plan för att hantera detta skall utformas under året.

Min intention är att den lyckade ordförandekonferensen som genom­fördes, hösten 2018, skall bli ett första steg till att få ihop GMF Sverige. en plats där ställföreträdare som inte har nära anknytning till närstående förening får möjlighet att teckna en försäkring.

I dagarna kom indikationer från Regeringskansliet att ge länsstyrelserna i uppdrag ta fram riktlinjer för överförmyndare och ställföreträdare. Man talar även om en ny myndighet då länsstyrelsen inte räcker till. Vi följer detta med spänning och ser vad de får ut av detta.

I Västerås föll en dom där ställföreträdaren inte kunde klara av 73 upp­drag, men 72 gick bra. Min erfarenhet säger mig att antalet uppdrag inte äventyrar kvaliteten på uppdraget.

Har du några funderingar eller tankar, tveka inte att höra av dig.
Kom ihåg att tillsammans blir vi starka.

Väl mött

Urban Stridfeldt
Förbundsorförande

Telefonförsäljning

Nu ändras reglerna för telefonförsäljning

När telefonförsäljaren ringer är det bra att känna till att det från och med lördag den 1 september är nya regler som gäller.

Ett företag som vill sälja något måste få din skriftliga bekräftelse på att du accepterar erbjudandet. Annars är avtalet inte giltigt och du är inte ansvarig för att betala. Det är alltså inte längre möjligt att ingå avtal muntligen vid telefonförsäljning.

Skriftlighetskravet framgår av distansavtalslagen och innehåller två led. För det första ska företaget skriftligt bekräfta det anbud de har gett dig på telefon. För det andra ska du skriftligen acceptera företagets anbud.

Det här gäller när det är företaget som tar initiativet och ringer upp dig, men det spelar ingen roll om du är en ny kund eller har handlat av företaget tidigare. Om det däremot är du som tar kontakt med företaget gäller inte de nya reglerna om skriftlig avtalsbekräftelse.

Avtalet får skickas med brev, e-post, sms eller liknande. Det viktiga är att du ska kunna läsa vad avtalet innehåller innan du bestämmer dig för om du vill skriva på eller inte.

GDPR berör din förening

GDPR träder i kraft 25:e maj i år och ersätter PUL, personuppgiftslagen. Som förening behöver ni följa denna. Mycket i GDPR är samma som i PUL, men det finns några saker att tänka på och den som bryter mot förordningen kan bli ålagd att betala en sanktionsavgift.

Nedan har vi samlat några fakta som de flesta föreningar kommer i kontakt med ofta. För den som vill läsa mer hänvisar vi till Datainspektionens snabbguide för småföretag och andra organisationer.

Vi rekommenderar också Datainspektionens checklista för personuppgiftsansvariga. Värt att notera är att en personuppgiftsansvarig oftast är en juridisk person, t.ex. en förening. Läs checklistan här.

ETT URVAL AV ÅTGÄRDER ATT TA ITU MED INFÖR 25 MAJ 2018:

 • Ordna samtycke från medlemmar att spara information som kan knytas till personen. Föreningen måste även kunna styrka att samtycke lämnats.
  För befintliga medlemmar behöver ej nytt samtycke samlas in, så länge ni följt PUL då medlemskapet först registrerades.
  Samtycke kan återkallas när som helst av en medlem – då har hen rätt att få sin information raderad. Medlemmen har även rätt till ett registerutdrag om sig själv.
  Läs mer om samtycke
 • Radera alla gamla personuppgifter som inte används – överallt – ur medlemsregister och i andra filer i datorn, papper i pärmar etc. Se också över om ni råkar ha icke relevanta uppgifter sparade i registren.
  Läs mer om de registrerades rättigheter
 • Upprätta ett skriftligt policydokument inom föreningen, där det framgår hur och vem/vilka som hanterar personuppgifter samt hur och var uppgifterna samlas/lagras. Personuppgiftsansvariga behöver också föra ett register över behandlingen. Läs mer om att föra register över behandlingen
 • Se över vem som har tillgång vid personalbyte och årsmöten. Personer som bytt uppdrag eller lämnat organisationen ska inte längre ha tillgång till uppgifterna.
 • Gör alltid en konsekvensbedömning innan nya personuppgifter tas in och vidta åtgärder för att minska riskerna.
  Läs mer om konsekvensbedömning
 • Om det inträffar en säkerhetsincident, till exempel ett dataintrång eller en oavsiktlig förlust av uppgifter, måste man anmäla det till Datainspektionen inom 72 timmar. Man kan också behöva informera de registrerade.
  Läs mer om incidentrapportering

 

Källa: Tidningen Musikant – Sveriges Orkesterförbund (text återgiven efter godkännande av redaktören, med tillägg av länkar)