RGMF

Riksförbundet Gode Män och Förvaltare är en politiskt obunden riksorganisation som bildades 2004. Förbundet arbetar för att stödja och utveckla arbetet i landets godemans- och förvaltarföreningar. Förbundets verksamhet riktar sig enbart till föreningar som är intresseföreningar för gode män och förvaltare. Vi arbetar för att förhållandena för alla godemansföreningar ska bli likvärdiga i alla kommuner. Detta gör vi genom att bland annat ha kontakt med FSÖ (Föreningen Sveriges Överförmyndare), SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), Bankföreningen och lagstiftaren för att underlätta arbetet för alla ställföreträdare. Förbundet är även remissinstans i frågor som rör lagstiftningen för gode män och förvaltare. Detta ger en möjlighet att påverka lagstiftningen som vi uppfattar som otidsenlig och i behov av förändring. Förbundets målsättning i några viktiga frågor;

ARVODEN
Förbundets mål är ett nationellt arvodessystem, där arvodets storlek är känd när uppdraget påbörjas. Arvodet betalas ut minst tre gånger per år under det år uppdraget utförs. Kommunen svarar för att sociala avgifter betalas in och att preliminärt skatteavdrag görs för ställföreträdarna. Förbundet menar även att den allmänna nivån bör höjas. Detta då uppdragen handlar om socialt, kurativt och ekonomiskt administrativt arbete. En anpassning till marknadsmässig ersättning är därför nödvändig.

MEDLEMMAR
Förbundet har som ett viktigt mål att öka medlemsantalet. Ju fler medlemmar vi är, desto större är möjligheterna för oss att påverka viktiga beslutsfattare. Den lokalförening som vill bli medlem i riksförbundet betalar ingen medlemsavgift innan föreningens första årsmöte. Förbundets ambition är att ha en låg medlemsavgift. Medlemsföreningarna betalar i dag 50kr/medlem i avgift till riksförbundet vilket innefattar en olycksfallsförsäkring. För att bli medlem, kontakta styrelsen via e-post rgmf@rgmf.se.

SAMVERKAN
Samverkan med andra aktörer såsom SKL, FSÖ, Migrationsverket, Bankföreningen, Justitiedepartementet och lokala överförmyndare är en förutsättning för en konstruktiv utveckling av verksamheten.

Förbundets mål är därför att samverkan med andra aktörer ska öka och ske regelbundet.

SÄKERHET
Säkerhet för ställföreträdaren är en förutsättning för att uppdraget ska kunna utföras rättssäkert. Förbundets mål är därför att:

  • En ställföreträdare får en utförlig bakgrundsinformation om huvudmannen när man överväger ett nytt uppdrag. Vid indikation på eventuellt hot eller våld äller mycket stor försiktighet.
  • Det finns ett skydd för ställföreträdare, som utsätts för hot.
  • Ställföreträdare som avsagt sig ett uppdrag ska vidare kunna entledigas inom en månad.
  • En anhörig ska inte heller ha skyldighet att överta en ställföreträdares uppdrag när den avlider.
  • Ställföreträdaren ska inte heller kunna ställas till svars för eller gå i god för tidigare ställföreträdares agerande.

UTBILDNING
Förbundets mål är att det fastställs vilken instans som har ansvaret för utbildningen av ställföreträdarna.

Utbildningen ska vara obligatorisk, likvärdig i hela landet och kostnadsfri för ställföreträdarna. Fortbildning ska erbjudas löpande så att ställföreträdarnas kompetens ökar så att man därmed kan åta sig mer komplicerade uppdrag. Utbildningen bör leda till någon form av legitimation. Förbundet ska medverka vid utformningen av utbildningen. Nya ställföreträdare ska erbjudas mentorsstöd av mer erfarna ställföreträdare.

VÅRD OCH RÄTTSVÄSENDE
Förbundet anser det mycket viktigt att det finns en god kompetens hos de ställföreträdare som möter huvudmän inom vården. Detta är särskilt viktigt för dem som utfärdar olika intyg. Förbundet vill därför förstärka samverkan med vårdgivare inom framför allt psykiatrin. Rättsväsendet avgör både utformningen och omfattningen av ställföreträdarens uppdrag. Förbundet anser det därför att rättsväsendets kompetens vad gäller ärenden om ställföreträdarskap ska förbättras ytterligare.