RGMF Riksförbundet Gode Män & Förvaltare

Riksförbundet Gode Män & Förvaltare (RGMF)

RGMF är en politiskt obunden intresseorganisation bildat 2004.

De övergripande ändamålen för RGMF är att genom intressebevakning och samverkan gentemot lagstiftare, övriga beslutsfattare, myndigheter och organisationer företräda de God Mans- och Förvaltarföreningar och indirekt dess huvudmän som är våra medlemmar. Detta genom att arbeta som remissinstans och samverkanspartner, samt att internt arbeta med bl.a. rådgivning, information och utbildning.

Riksförbund verkar för en enhetlig tillämpning av lagar och förordningar, ett likatänkande nationellt kring bl.a. arvoden, utbildning och tillsyn, samt att medverka till att utveckla hela vår verksamhet nationellt.

Fakta om Gode Män & Förvaltare

  • Det finns cirka 94 000 gode män & förvaltare i Sverige
  • Dessa bistår 123 000 huvudmän
  • Totalt förvaltar gode män & förvaltare cirka 54 miljarder kronor åt sina huvudmän